Radius: Uit
Radius: km
Set radius for geolocation
Kerk Meulestede

Kerk Meulestede

De idyllische kerk van Meulestede (18de eeuw) heeft een nieuwe bestemming en staat nu open voor een breed publiek. De VZW Meulestede sloot daarvoor een huurovereenkomst af met de Stad Gent. De stemmige locatie leent zich uitstekend voor socio-culturele activiteiten zoals concerten, tentoonstellingen, buurtactiviteiten.

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de kerk Meulestede

Versie 17/04/2018

– In de kerk kunnen sociaal-culturele activiteiten worden georganiseerd, zoals concerten, tentoonstellingen, voordrachten, vergaderingen, seminaries. Activiteiten
met een commercieel karakter, erediensten, religieuze plechtigheden en activiteiten georganiseerd door een politieke partij, zijn niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stad Gent.
– In een afzonderlijk document (contract ) aanvaardt de verantwoordelijke aanvrager het huishoudelijk reglement en verbindt er zich toe de waarborg en
gebruiksvergoeding te betalen.
Aanvraag voor gebruik van de kerk Meulestede moet gebeuren aan de VZW Meulestede, telefonisch of via mail aan: Freddy Ketels: freddy@werkhuizen-ketels.be
GSM : 0477 25 84 00
– Als gebruiker wordt beschouwd al wie gebruik maakt van de kerk. De reservatie is pas geldig na ondertekening van het contract en het storten van de waarborg en
van de gevraagde gebruiksvergoeding op de rekening BE 27 3631 7270 2173.Dit moet op de rekening staan 3 dagen voor de ingebruikname.
– De maximumcapaciteit is door de Brandweer vastgelegd op 198 personen. Brandweer en spoeddiensten zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer.112
Nooduitgangen , vluchtwegen , noodverlichting moeten steeds vrij blijven De veiligheidssignalisatie en de blusapparatuur dienen steeds duidelijk zichtbaar en bereikbaar te blijven.
– Er is een rookverbod in heel het gebouw.
– Aan de muren, zowel binnen als buiten mogen geen voorwerpen, affiches, geplaatst worden. De bestaande infrastructuur mag niet gewijzigd worden.
– Bij het verlaten van de kerk moeten energieverbruikers worden uitgeschakeld. Alle toestellen uitschakelen, deuren en ramen sluiten en lichten doven.
– Het geluid van de activiteiten mag de wettelijke geluidsnormen niet overschrijden;

– Alle ruimten ( sanitair, foyer, kleedkamer, keukentje, kerk ) worden netjes achtergelaten, alle meubelen en voorwerpen moeten terug geplaatst worden op de
originele plaats. Gebruikt keuken- en receptiemateriaal moet gereinigd en teruggeplaatst worden. Indien het materiaal niet teruggeplaatst is zoals afgesproken is of indien de ruimten niet voldoende gereinigd zijn, zullen extra kosten worden aangerekend.
– Alle afval en leeggoed moet door de gebruiker worden meegenomen.
– De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan personen, goederen of voorwerpen, voor schade aan het gebouw en/of lokalen. Elke vastgestelde schade moet door
de gebruiker aan de VZW Meulestede gemeld worden. Alle veroorzaakte schade moet door de gebruiker integraal vergoed worden aan
de VZW Meulestede.
– Bij tentoonstellingen is de gebruiker verplicht de tentoongestelde voorwerpen voldoende te verzekeren en dit met een verzekeringspolis “alle risico’s “. Het bewijs moet voorgelegd worden voor ingebruikname.De tentoonstellingsperiode mag maximum over 3 weekends gespreid zijn.
– De gebruiker engageert zich ertoe de non-discriminatie regels te respecteren..
– De kerk kan gebruikt worden per dagdeel , per dag of meerdere dagen.
Voor het gebruik wordt een waarborg van 300 € gevraagd via een overschrijving. De dagdelen zijn als volgt bepaald : voormiddag 8u00-13u00; namiddag 13u00-18u00;
avond 18u00-24u00. De op- en afbouwtijden worden in onderlinge afspraak vastgelegd. Speciale situaties worden individueel afgehandeld.- Bovenop de waarborg worden volgende gebruiksvergoedingen gevraagd :  Er wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten georganiseerd door verenigingen
en groepen die lid zijn van VZW Meulestede, de buurtactiviteiten en activiteiten georganiseerd door anderen.

Niet leden VZW Meulestede
150 € – Dagdeel ‘ VM, NM, avond
300 € – Dag
500 € – Weekend
500 € – Tentoonstelling zonder inkomsten
met verkoop kunstwerken en langer dan 1 weekend : tarief af te spreken

Leden VZW en Buurtactiviteiten
75 € – Dagdeel ‘ VM, NM, avond
150 € – Dag
300€ – Weekend
300 € – Tentoonstelling zonder inkomsten
met verkoop kunstwerken en langer dan 1 weekend : tarief af te spreken

Een buurtactiviteit is een activiteit die aan de volgende voorwaarden voldoet:
– activiteit zonder winstoogmerk
– activiteit gericht op de bewoners of een doelgroep van een (deel van een) wijk of een buurt van de stad Gent
– activiteit met het oog op o.a. het samenbrengen van buurtbewoners, het tot stand brengen van een maximale sociale cohesie van de wijk of buurt in de stad Gent
– de eventuele netto-opbrengsten worden besteed aan sociale doelen of aan
andere buurtactiviteiten. De activiteiten hoeven niet noodzakelijk gratis toegankelijk te zijn.

– Van de kerk wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. De gebruiker leest en ondertekent deze vooraf met de vermelding ‘gelezen en
goedgekeurd. De kerk wordt teruggegeven aan VZW Meulestede in de staat zoals beschreven in de plaatsbeschrijving. Elke schade zal worden hersteld op kosten van de gebruiker.

– Bij betwisting tussen gebruiker en VZW Meulestede zal gepoogd worden in eerste instantie dit minnelijk te regelen. Indien dit niet lukt behoort dit tot de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Adres

Adres:

Redersplein, 9000 Gent

Telefoon: